M.Bryk - zdjęcie

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Instytut Gleboznawstwa, Inżynierii i Kształtowania Środowiska
Zakład Nauk o Środowisku Glebowym

dr hab. Maja Bryk

telefon: +48 81 5248117
maja.bryk@up.lublin.plPraca magisterska (1996): Badania stabilności układów zdyspergowanych w obecności wybranych substancji stabilizujących, Wydział Chemii UMCS Lublin
Praca doktorska (2001): Opracowanie wskaźników struktury gleby na podstawie badań morfologicznych, morfometrycznych i właściwości fizycznych gleby, Wydział Rolniczy AR Lublin
Rozprawa habilitacyjna (2018): Kwantyfikacja makrostruktury do oceny stanu fizycznego gleby i jego przemian, Wydział Agrobioinżynierii, UP Lublin

Była kierownikiem projektu badawczego MNiSW - N N310 447938 "Zastosowanie wskaźników morfometrycznych i parametrów fizykochemicznych do oceny struktury wybranych gleb autogenicznych wytworzonych ze skał luźnych" (2010-2013).

Była wykonawcą w projekcie badawczym MNiSW - N N310 306939 "Opracowanie albumu makrostruktury gleb ekosystemów naturalnych i antropogenicznych" (2010-2012).

Obszar zainteresowań naukowych:
Gleboznawstwo - Struktura gleby - Morfometria - Właściwości fizyczne - Właściwości wodno-powietrzne gleby - Ochrona środowiska - Geomatyka


ResearchGate - OrcID - Scopus Author ID (Maja Bryk)

^

Opracowanie: Maja Bryk, Beata Kołodziej

1st Page 2000