Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Instytut Gleboznawstwa, Inżynierii i Kształtowania Środowiska

HISTORIA


Od Katedry Gleboznawstwa Wydziału Rolnego UMCS do Instytutu Gleboznawstwa i Kształtowania Środowiska Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie


Trzonem każdej jednostki naukowo-dydaktycznej jest jej kadra, a szczególnie profesorowie. Katedra Gleboznawstwa miała szczęście, iż po odejściu profesora J.Tomaszewskiego na jej czele stawali ludzie, będący jednocześnie wybitnymi naukowcami i organizatorami. Świadomie podkreślam te obie role, gdyż na etapie rozwoju jednostki, gdy podejmowane są decyzje o doborze członków zespołu, o kierunkach badawczych, o rozwoju kadry naukowej, niezwykle ważne i cenne są zarówno umiejętności uczonego, jak i administratora. Profesor Bohdan Dobrzański był niekwestionowanym twórcą Katedry tak w doborze współpracowników, jak i w wytyczaniu kierunków badawczych. Jego następca, prof. dr hab. Ryszard Turski, był kontynuatorem tej linii, wydatnie i skutecznie stymulującym rozwój kadry naukowej Katedry i Instytutu. Dzięki ich polityce kadrowej obecny Instytut Gleboznawstwa i Kształtowania Środowiska Przyrodniczego zatrudnia 4 profesorów zwyczajnych, 1 profesora nadzwyczajnego AR ze stopniem doktora habilitowanego, 2 adiunktów ze stopniem doktora habilitowanego, 7 adiunktów ze stopniem doktora, 1 asystenta i 1 starszego wykładowcę, należąc do najmocniejszych kadrowo jednostek w Uczelni, a w zakresie gleboznawstwa również w Polsce.

W ponad 55-letnim okresie pracowało w Instytucie wiele osób. Część osób odeszła na zawsze. Część osób zmieniła zatrudnienie, uzyskując bardzo eksponowane stanowiska w innych ośrodkach. Nie sposób wymienić wszystkich. Wspomnieć jednak należy takich wybitnych pracowników Katedry, jak:

Katedra - Instytut może się poszczycić tym, że byli w niej zatrudnieni, chociaż w krótkim okresie czasu, tak wybitni profesorowie jak:

Wieloletnią, ofiarną pracą zasłużyli sobie na szacunek pani Irena Baranowska, pan Bronisław Szewczyk, pan Jan Tytus Łuczyński, pracownicy administracyjni i techniczni Katedry. Wymienieni i niewymienieni tutaj pracownicy Katedry - Instytutu, pomimo iż odeszli, wnieśli nieprzemijający wkład w rozwój naszej jednostki i jej obecną pozycję naukowo-dydaktyczną.

Szereg pracowników Katedry zatrudnionych w pierwszych latach po jej powstaniu pracuje nieprzerwanie do dziś. Są to:

Wszyscy inni pracownicy, z 20 letnim lub tylko nieco mniejszym stażem, a także najmłodsi pracownicy Instytutu, usilnie dbają o kontynuację znakomitych tradycji Katedry - Instytutu i jego rozwój, wynikający z potrzeby realizacji zadań stojących przed nauką w nowej sytuacji ekonomicznej i konieczności coraz bardziej nowoczesnego kształcenia kadr.

Prof. dr hab. Henryk Domżał

^

Opracowanie: Maja Bryk, Beata Kołodziej

1st Page 2000