Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Instytut Gleboznawstwa, Inżynierii i Kształtowania Środowiska

HISTORIA


Od Katedry Gleboznawstwa Wydziału Rolnego UMCS do Instytutu Gleboznawstwa i Kształtowania Środowiska Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie


Katedra Gleboznawstwa znana była zawsze ze wzorowo prowadzonych zajęć dydaktycznych. Ogromną wagę przykładał do nich zarówno prof. dr hab. Bohdan Dobrzański, jak i jego następcy i współpracownicy. Znane było stanowisko prof. B.Dobrzańskiego: "samowolne opuszczenie zajęć dydaktycznych przez wykładowcę jest równoznaczne z położeniem na biurku kierownika podania o zwolnienie z pracy". Ten szacunek i dyscyplinę w zakresie dydaktyki wpajali młodym pracownikom również ówcześni adiunkci dr Stanisław Uziak i dr Saturnin Zawadzki. W naszej Katedrze student był zawsze podmiotem, a nie przedmiotem procesu nauczania. Obecna kadra nauczająca w pełni realizuje tę zasadę.

Prof. dr hab. B.Dobrzański i jego następca prof. dr hab. Ryszard Turski za jedno z najważniejszych zadań uznawali przygotowanie pomocy dydaktycznych, a szczególnie podręczników i skryptów. Wspomnieć chociażby należy, że już w 1966 roku wydane zostały podręczniki autorstwa B.Dobrzańskiego "Gleby i ich wartość użytkowa" i "Zarys geografii gleb", a następnie B.Dobrzańskiego i E. Chlipalskiej "Przewodnik metodyczny" i uzupełnienie do podręcznika "Gleboznawstwo ogólne" 1968 i B.Dobrzańskiego i S.Uziaka "Rozpoznawanie i analiza gleb" 1970. Każdy z nich miał wiele wydań.

Szereg opracowań dydaktycznych zostało w Katedrze - Instytucie wydanych we współautorstwie i pod redakcją prof. dr hab. R.Turskiego. Należy tu wymienić chociażby skrypt dla Wydziału Rolniczego, a następnie skrypt ogólnopolski pt. "Gleboznawstwo", którego autorami byli R.Turski , H.Domżał, J.Borowiec, M.Flis-Bujak, M.Misztal; skrypt dla studentów Wydziału Techniki Rolniczej pt. "Gleboznawstwo z elementami geologii i mechaniki gleb", którego autorami byli H.Domżał, A.Słowiśska-Jurkiewicz, R.Turski; skrypt dla studentów Wydziału Ogrodniczego pt. "Gleboznawstwo", którego autorami byli R.Turski, J.Hetman, A.Słowińska-Jurkiewicz, a następnie podręcznik tych samych autorów pt. "Zarys gleboznawstwa", czy ostatnio wydane podręczniki i skrypty S.Barana i R.Turskiego pt."Degradacja, ochrona i rekultywacja gleb", "Wybrane zagadnienia z utylizacji i unieszkodliwiania odpadów", "Ćwiczenia specjalistyczne z utylizacji odpadów i ścieków" oraz M.Misztala, H.Smal, A.Wójcikowskiej-Kapusty "Litosfera i jej ochrona". W trakcie przygotowania są nowe podręczniki i skrypty zawierające treści dostosowane do naszych programów kształcenia na powoływanych przez Uczelnię specjalnościach i kierunkach.

Pracownicy Katedry - Instytutu przygotowali wiele pomocy dydaktycznych, wśród których wymienić należy monolity glebowe. Były one wykonywane jako pomoc dydaktyczna do nauki gleboznawstwa zarówno w wyższych uczelniach, jak i w średnich szkołach rolniczych. Byliśmy przez wiele lat jedynym ośrodkiem przygotowującym profesjonalnie tego rodzaju pomoce dydaktyczne.

W momencie przejęcia Katedry przez prof. dr hab. Bohdana Dobrzańskiego profesor wykładał dwa przedmioty: gleboznawstwo i torfoznawstwo. Dziś na różnych wydziałach i kierunkach studiów prowadzone są wykłady, ćwiczenia i seminaria z ponad 20 przedmiotów.

Duża wiedza i fachowość oraz zaangażowanie dydaktyczne pracowników zaowocowały powołaniem, w oparciu o kadrę Instytutu, specjalności na kierunku Agronomia pod nazwą Kształtowanie i Ochrona Środowiska Rolniczego.

Prof. dr hab. Henryk Domżał

^

Opracowanie: Maja Bryk, Beata Kołodziej

1st Page 2000