A. Słowińska-Jurkiewicz - zdjęcie

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Instytut Gleboznawstwa, Inżynierii i Kształtowania Środowiska

prof. dr hab. Anna Słowińska-Jurkiewicz

telefon: +48 81 5248129
anna.jurkiewicz@up.lublin.plPraca magisterska (1970): Zależność tarcia wewnętrznego od uwilgotnienia w glebach wytworzonych z różnych skał macierzystych. Wyższa Szkoła Rolnicza w Lublinie
Praca doktorska (1975): Zmiany współczynnika tarcia ślizgowego gleba-stal w zależności od właściwości gleby oraz gatunku stali, Akademia Rolnicza w Lublinie
Rozprawa habilitacyjna (1985): Studia nad strukturą i właściwościami fizycznymi lessowych gleb Lubelszczyzny, Akademia Rolnicza w Lublinie

Obszar zainteresowań naukowych:

^

Opracowanie: Maja Bryk, Beata Kołodziej

1st Page 2000