- GLEBY

Idź do spisu treści

Menu główne:

 

Konferencja naukowa
„Gleby – zagrożenia, ochrona i rekultywacja”
połączona z jubileuszem prof. dr. hab. Stanisława Barana
Lublin – Urszulin, 21-22 czerwca 2018 r.

_________________________________________________________________________________________


RAMOWY PROGRAM KONFERENCJICzwartek, 21.06.2018 r.


9:00-10:00 –
rejestracja uczestników hol przy recepcji Agro II (przy wejściu do budynku)
10:00-10:15 – otwarcie konferencji Centrum Kongresowe UP w Lublinie, budynek Agro II
10:15-11:30 – sesja jubileuszowa prof. dr. hab. Stanisława Barana
11:30-12:00 – przerwa na kawę
12:00-14:00 – sesja referatowa sala 101, I piętro, budynek Agro II
14:00-15:00 – obiad budynek Agro II
15:00-16:00 – sesja posterowa hol, I piętro przy sali 101, budynek Agro II
16:30 – wyjazd do Urszulina, zakwaterowanie w Hotelu DROB
19:30 – uroczysta kolacja

Piątek, 22.06.2018 r.

7:00-8:00 –
śniadanie
8:15 – wyjazd na trasę terenową: Kopalnia Węgla Kamiennego „Bogdanka S.A.
około 12-ej – obiad
13.00-14.00 – wyjazd do Lublina (planowany powrót ok. godzinę po wyjeździe)


_________________________________________________________________________________________


SZCZEGÓŁOWY PROGRAM KONFERENCJI
Centrum Kongresowe UP w Lublinie, budynek Agro II
10:00-10:15 – Otwarcie konferencji
10:15-11:30 – Jubileusz pracy zawodowej prof. dr. hab. Stanisława Barana
11:30-12:00 – Przerwa na kawę

SESJA REFERATOWA
12:00 - 14:00 – sala 101, I piętro, budynek Agro II
Przewodniczący sesji: Prof. dr hab. Andrzej Mocek, prof. dr. hab. Stanisław Baran
12:00 - 12.20 – Referat plenarny
Restytucja ekosystemów na terenach rekultywowanych po górnictwie węgla w ujęciu transkontynentalnych
Prof. dr hab. inż. Marcin Pietrzykowski

12:20 - 12.40 – Referat plenarny
Potrzeba matką wynalazku. Współpraca biznesu z nauką. Studium przypadku
Dr Zygmunt Kwiatkowski

12:40 - 12.50 – Referat
Możliwości renaturyzacji górskich siedlisk hydrogenicznych na przykładzie bagiennej olszyny górskiej (Caltho-Alnetum) w Babiogórskim Parku Narodowym
Dr inż. Paweł Nicia, Romualda Bejger, Maria Sterzyńska, Paweł Zadrożny, Piotr Parzych, Anita Kwartnik-Pruc

12:50 - 13.00 – Referat
Zmiany właściwości fizycznych i fizykochemicznych gleb w warunkach zróżnicowanego nawożenia i zmianowania roślin w trwałych doświadczeniach nawozowych w Skierniewicach
Dr hab. Wojciech Stępień, prof. nadzw., Beata Rutkowska, Jan Łabętowicz

13.00 - 13.10 – Referat
Stan zanieczyszczenia gleb użytkowanych rolniczo związkami WWA i COP
Dr Bożena Smreczak

13.10 - 13.20 – Referat
Wpływ odpadu pocelulozowego i komunalnego osadu ściekowego na mieszankę roślin
Dr hab. inż. Jacek Antonkiewicz

13.20 - 13.30 – Referat
Skład gatunkowy i zagęszczenie wazonkowców gleb inicjalnych powstających na składowisku odpadów paleniskowych i wyrobisku popiaskowym pod różnymi gatunkami olsz
Dr inż. Agnieszka Józefowska

13.30 - 14.00 – Podsumowanie i dyskusja

14:00-15:00 – obiad – budynek Agro II

________________________________________________________________________________________

SESJA POSTEROWA
15:00-16:00 – hol, I piętro przy sali 101, budynek Agro II

 

1. Bielińska E.J., Futa B., Nowakiewicz J.

Wpływ leśnej trasy rowerowej na właściwości chemiczne i biochemiczne gleby

 
 

2. Greinert A.

Construction debris as the anthropogenic bedrock of technosols

 
 

3. Jaroszuk-Sierocińska M.

Właściwości filtracyjne antropogenicznych gleb Ogrodu Saskiego i Parku Ludowego w Lublinie

 
 

4. Kobierski M., Ignaszak P., Ostrowicki K.

Wpływ agrotechniki zastosowanej w gospodarstwie biodynamicznym na właściwości chemiczne gleb

 
 

5. Kołodziej B.

Wpływ dodatku węgla brunatnego i wełny mineralnej na właściwości fizyczne pogórniczej gleby industrioziemnej

 
 

6. Lemanowicz J., Bartkowiak A., Breza-Boruta B.

Wpływ składowiska odpadów komunalnych na zmiany zawartości fosforu i fosfataz oraz wybranych właściwości mikrobiologicznych i fizykochemicznych w glebie

 
 

7. Łachacz A., Kalisz B., Sowiński P., Orzechowski M., Smólczyński S.

Degradacja rolniczo użytkowanych gleb pobagiennych

 
 

8. Orzechowski M., Smólczyński S., Łachacz A., Sowiński P.

Rekultywacja gruntów po eksploatacji kruszyw naturalnych w powiecie nidzickim na przykładzie obiektu Kanigowo VII

 
 

9. Sowiński P., Kalisz B., Łachacz A., Smólczyński S., Orzechowski M.

Zagrożenia związane z wtórnym zabagnieniem gleb organicznych

 
 

10. Pecio M.

Biodostępność metali w zanieczyszczonej glebie poddanej procesom remediacji

 
 

11. Stanek-Tarkowska J., Kaniuczak J.

Wpływ tradycyjnej i uproszczonej uprawy konserwującej na zmiany fizycznych i mikrobiologicznych właściwości gleby pod kukurydzą (Zea mays L.)

 
 

12. Strzelecka J.

Pozostałości pestycydów chloroorganicznych w glebach użytkowanych rolniczo na terenie województwa lubelskiego

 
 

13. Tołoczko W.

Ocena stopnia rekultywacji gleb obszarów leśnych Góry Kamieńsk – stan na lata 2006 i 2017

 
 

14. Ukalska-Jaruga A., Smreczak B.

Degradacja gleb użytkowanych rolniczo związkami WWA w rejonie poddanym antropopresji przemysłowej

 
 

15. Wesołowska S., Bik-Małodzińska M.

Wpływ sposobu aplikacji wełny mineralnej na zmiany właściwości fizykochemicznych gleb zdegradowanych

 


Sekcja 2: Chemia i biologia gleb różnych ekosystemów

 

 

16. Bartkowiak A., Lemanowicz J.

Ocena wpływu różnych gatunków drzew na zawartość form przyswajalnych metali ciężkich i aktywność enzymatyczną w glebach.

 
 

17. Jaworska H., Lemanowicz J.

Oddziaływanie ruchu drogowego na zawartość metali ciężkich oraz aktywność enzymatyczną gleb z obszaru parkowego

 
 

18. Dębska B., Ziółkowska D., Banach-Szott M.

Wpływ długoletniego nawadniania gleb łąkowych na zawartość związków fenolowych w glebie

 
 

19. Filipek-Mazur B., Tabak M., Gorczyca O., Bobowiec A.

Zawartość siarki w glebie jako efekt nawożenia nawozami azotowymi z dodatkiem siarczanu amonu

 
 

20. Gałka B., Lewińska K., Karczewska A., Siepak M.

Wpływ planowanych zabiegów remediacyjnych na rozpuszczalność ołowiu i miedzi w glebach strzelnic wojskowych we Wrocławiu i Oleśnicy

 
 

21. Górska E.B., Stępień W., Pietkiewicz S., Wąsowska A., Gozdowski D., Olejniczak I., Prędecka A.

Bioróżnorodność mikroorganizmów w glebie pod uprawą roślin w monokulturze i przy zmianowaniu

 
 

22. Gruba P.

Geologiczne uwarunkowania stężenia rtęci w glebach leśnych Polski

 
 

23. Kaczyński R.

Wyjaśnienie wpływu czynników organizacyjno- ekonomicznych w rolnictwie na zmiany zawartości węgla organicznego w glebach gruntów ornych Polski

 
 

24. Koper J.

Rozmieszczenie selenu i jego frakcji w wybranych profilach czarnych ziem kujawskich

 
 

25. Kowalczyk-Juśko A.

Wpływ warunków glebowych na wzrost i rozwój dwu gatunków z rodzaju Miscanthus w pierwszym roku wegetacji

 
 

26. Pietrzykowski M.

Właściwości gleb zwałowisk bełchatowskich wytworzonych na kwaśnych utworach mioceńskich rekultywowanych dla leśnictwa

 
 

27. Ligęza S., Smal H., Pranagal J., Gmitrowicz J.

Zawartość fosforu ogólnego i wodorozpuszczalnego w poziomach próchnicznych mad Wisły

 
 

28. Spychaj-Fabisiak E., Murawska B., Knapowski T., Kozera W.

Ocena zawartości pierwiastków śladowych w glebie spod uprawy kukurydzy w monokulturze w zależności od stosowanego nawożenia

 
 

29. Stępień W., Szulc W., Chojnicki J.

Wpływ zróżnicowanego nawożenia oraz zmianowania w trwałych doświadczeniach w Skierniewicach na zmiany zawartości składników pokarmowych w profilu glebowym

 
 

30. Szopka K., Karczewska A., Dradrach A., Gałka B.

Wpływ obornika na rozpuszczalność i ekotoksyczność arsenu w glebach zanieczyszczonych

 


Sekcja 3: Współczesne metody badań gleboznawczych

 

 

31. Bryk M.

Ocena właściwości filtracyjnych gleby brunatnej z wykorzystaniem analizy obrazu

 
 

32. Niedźwiecki J., Debaene G.

Potencjał spektroskopii VIS-NIR jako narzędzia w badaniach gleboznawczych

 


Sekcja 4: Gospodarka odpadami

 

 

33. Kałuża-Haładyn A.

Dynamika zmian wybranych właściwości fizycznych i fizyko-chemicznych w procesie kompostowania odpadów miejskich

 
 

34. Pranagal J., Tomaszewska-Krojańska D.

Możliwości przyrodniczego zagospodarowania niektórych odpadów

 
 

35. Żukowska G., Baran S., Wójcikowska-Kapusta A., Kwiecień Z., Borowiec T.

Wpływ odpadów wiertniczych na zawartość i jakość substancji organicznej w rekultywowanej glebie

 


Sekcja 5: Unieszkodliwianie osadów ściekowych

 

 

36. Jóźwiakowski K., Marzec M., Gizińska-Górna M., Pytka A., Kowalczyk-Juśko A., Listosz A., Micek A., Malik A.

Efekty odwadniania i unieszkodliwiania osadów ściekowych z oczyszczalni przydomowej w innowacyjnej instalacji

 


16:30 wyjazd do Urszulina, zakwaterowanie w Hotelu DROB
19:30 uroczysta kolacja
Piątek, 22.06.2018 r.

7:00-8:00
śniadanie
8:15 wyjazd na trasę terenową: Kopalnia Węgla Kamiennego „Bogdanka S.A.
około 12-ej obiad
13.00-14.00 wyjazd do Lublina (planowany powrót ok. godzinę po wyjeździe)

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego