J.Paluszek

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Instytut Gleboznawstwa, Inżynierii i Kształtowania Środowiska

dr hab. Jan Paluszek, prof. nadzw. UP

telefon: +48 81 5248108
jan.paluszek@up.lublin.plDyscypliny: Kształtowanie środowiska, agronomia
Specjalności: gleboznawstwo, ochrona środowiska, erozja gleb, fizyka gleb.

Praca magisterska (1973): Zarys warunków fizjograficznych okolic Horyńca w powiecie lubaczowskim. Wydział Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
Praca doktorska (1988): Struktura i właściwości fizyczne gleb erodowanych terenów lessowych. Wydział Rolniczy Akademii Rolniczej w Lublinie.
Rozprawa habilitacyjna (2003): Kształtowanie syntetycznymi polimerami właściwości gleb erodowanych terenów lessowych. Rozpr. Nauk. AR w Lublinie, 277, 1-153.

Wykonywane tematy badawcze:

 1. Badania i opracowanie zasad zalesiania lessowych wąwozów Wyżyny Lubelskiej (1973-1979).
 2. Określenie stanu fizycznego gleby w erodowanych terenach lessowych w aspekcie kształtowania stosunków wodno-powietrznych (1981-1985).
 3. Doskonalenie metod waloryzacji gleb erodowanych terenów lessowych (1986-1990).
 4. Badania struktury i właściwości fizycznych rędzin i gleb występujących z nimi w kompleksach w terenach erodowanych (1989-1991).
 5. Assessment of structure in agricultural soils (1991-1992).
 6. Kształtowanie produktywności gleb i roślin w urzeźbionym terenie lessowym (grant KBN PB1119 5 91), 1991-1994.
 7. Kształtowanie właściwości gleb erodowanych terenów lessowych syntetycznymi polimerami (1995-2003).
 8. Określenie wpływu erozji wodnej i uprawowej na przekształcanie intensywnie użytkowanej rolniczo małej zlewni lessowej (grant KBN 6P06S 003 21), 2001-2004.
 9. Struktura i właściwości wodno-powietrzne gleby sadu jabłoniowego po zastosowaniu różnych metod jej pielęgnacji (2004-2005).
 10. Regradacja intensywnie użytkowanych rolniczo gleb lessowych podlegających erozji wodnej za pomocą hydrożeli i niekonwencjonalnych nawozów organicznych (2005-2006).
 11. Ustalenie kryteriów oceny stanu fizycznego wybranych gleb uprawnych Polski (2007).
 12. Ocena możliwości wykorzystania polimerów żelowych i kompostu do ulepszania struktury i wodno-powietrznych właściwości erodowanych gleb lessowych (grant MNiSzW N N310 3770 33, kierownik) 2007-2008.
 13. Kryteria oceny stanu fizycznego wybranych jednostek systematycznych gleb uprawnych Polski (grant MNiSzW N N310 3088 34, kierownik) 2008-2011.
 14. Zadanie tematu badań statutowych: Ocena struktury wybranych jednostek systematycznych gleb Polski, 2012-2015.

^

Opracowanie: Maja Bryk, Beata Kołodziej

1st Page 2000